skip to Main Content
ga naar   Obase
Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Het doel van de medezeggenschapsraad is een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over het te voeren schoolbeleid. Soms kan de MR slechts advies geven bij besluitvorming, en in bepaalde gevallen heeft de MR stemrecht. Stemrecht heeft de MR bijvoorbeeld als de school de doelstelling wil veranderen. Adviesrecht heeft de MR bijvoorbeeld over nieuwbouw of een grondige verbouwing van de school.

De MR bestaat uit 4 leden; 2 ouders/verzorgers van leerlingen, gekozen door de ouders/verzorgers van de school, en 2 leerkrachten, gekozen door het team. Eens in de twee jaar worden er verkiezingen gehouden voor één of meerdere plaatsen in de MR. De taken, de bevoegdheden, de werkwijze, de samenstelling en de wijze van verkiezingen zijn vastgelegd in het Reglement Medezeggenschap.

Vragen of opmerkingen?
Ook OBS de Oosterburcht heeft een eigen MR. Om goed te kunnen functioneren is het van belang dat wij in contact blijven met u. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de MR, dan horen wij dat graag. U kunt deze kwijt door een e-mail te sturen naar: m.hage@obase.nl, m.rentier@obase.nl  Natuurlijk kunt u één van ons ook persoonlijk aanspreken.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen dus door ouders/verzorgers worden bijgewoond. Als iemand wenst de vergadering bij te wonen dan graag vooraf aanmelden bij: m.hage@obase.nl

Samenstelling
De MR van de Oosterburcht bestaat uit 4 leden.

Ouders/verzorgers:
Martijn Ernest (ingetreden per schooljaar 2021/2022)
Bonny Uitterhoeve (ingetreden per schooljaar 2021/2022)

Leerkrachten:
Marcha Hage (voorzitter)
Martijn Rentier (notulist)

Vergaderingen 2022-2023
08-12-2022
16-02-2023
20-04-2023
22-06-2023

Onze contactgegevens

Back To Top