skip to Main Content
ga naar   Obase
Onze missie en visie

Openbare basisschool de Oosterburcht is samen met nog een school gevestigd in Oosterland

Onze school wordt voornamelijk bezocht door leerlingen uit Oosterland zelf, maar ook door leerlingen van andere dorpen. De laatste jaren telt onze school gemiddeld ongeveer 75 leerlingen.

Openbaar onderwijs heeft als belangrijk motto: “Onverdeeld naar school”. Dat betekent dat kinderen van verschillende gezindten en achtergronden met elkaar onderwijs krijgen. Daardoor leren zij dat mensen verschillend zijn en leren ze daarmee om te gaan.

Visie op kind en ontwikkeling
Een kind heeft een veilige omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Dan kan het zich zelfstandig, weerbaar en zelfredzaam ontplooien. Dat zal alleen maar lukken als het daarbij actief mag leren, ook van fouten en conflicten. Als die mogelijkheden geboden worden, zal het kind leren zorg te dragen voor zijn omgeving en de personen daarin.

Visie op vorming, leren en onderwijzen
Kinderen worden gevormd door hun aard, afkomst en mogelijkheden. Ze leren door voorbeelden te volgen uit hun omgeving. Dat betekent dat ieder kind zelf keuzes maakt, maar afhankelijk is van wat er geboden wordt. We steunen kinderen in hun ontwikkeling door ze een breed aanbod aan leerstof te bieden met een grote verscheidenheid in aanpak.

Veilige omgeving
We zorgen voor een pedagogisch klimaat, waarin het kind zich veilig voelt, tot ontwikkeling kan komen, zich durft te uiten en zelfvertrouwen heeft (of krijgt).

Brede ontwikkeling 
Het leerstofaanbod is zodanig georganiseerd dat de kinderen zich breed kunnen ontwikkelen; dus creatief, verstandelijk, met zelfvertrouwen en met respect voor elkaar.

Het leerstofaanbod 
Het leerstofaanbod wordt zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden van kinderen. Klassenmanagement zal moeten leiden tot zoveel mogelijk effectieve leertijd voor de kinderen.

Professionaliteit 
We vinden het belangrijk dat we ons als leerkrachten “breed”, dus zowel sociaalemotioneel als professioneel voortdurend blijven ontwikkelen. Dit wordt gerealiseerd door het volgen van cursussen en nascholingen.

Ouders
We willen zorgen voor goede oudercontacten, waardoor ouders het gemakkelijk
vinden om dingen die hen bezighouden met ons te bespreken.

Onze contactgegevens

Back To Top